Filename Type Size
OpenConcerto-1.7.0-monoposte.exe Windows Executable 31.9 MB
OpenConcerto-1.7.0-monoposte.tar.gz GZ File 70.5 MB
OpenConcerto-1.7.0-monoposte.zip ZIP Archive 70.6 MB
OpenConcerto-1.7.0-multiposte.exe Windows Executable 42.2 MB
OpenConcerto-1.7.0-multiposte.tar.gz GZ File 70.5 MB
OpenConcerto-1.7.0-multiposte.zip ZIP Archive 70.6 MB
OpenConcerto-1.7.0-template.zip ZIP Archive 2.1 MB
OpenConcerto-1.7.0.sql.zip ZIP Archive 748.5 KB
OpenConcerto-1.7.1-monoposte-mac.dmg DMG File 147.1 MB
OpenConcerto-1.7.1-monoposte.exe Windows Executable 34.4 MB
OpenConcerto-1.7.1-monoposte.tar.gz GZ File 78.1 MB
OpenConcerto-1.7.1-monoposte.zip ZIP Archive 78.2 MB
OpenConcerto-1.7.1-multiposte-mac.dmg DMG File 147.1 MB
OpenConcerto-1.7.1-multiposte.exe Windows Executable 50.3 MB
OpenConcerto-1.7.1-multiposte.tar.gz GZ File 78.1 MB
OpenConcerto-1.7.1-multiposte.zip ZIP Archive 78.2 MB
OpenConcerto-1.7.1-template.zip ZIP Archive 2.1 MB
OpenConcerto-1.7.1.sql.zip ZIP Archive 746.9 KB
OpenConcerto-1.7.2-monoposte-mac.dmg DMG File 174.3 MB
OpenConcerto-1.7.2-monoposte.exe Windows Executable 37.2 MB
OpenConcerto-1.7.2-monoposte.tar.gz GZ File 81.9 MB
OpenConcerto-1.7.2-monoposte.zip ZIP Archive 82 MB
OpenConcerto-1.7.2-multiposte-mac.dmg DMG File 174.3 MB
OpenConcerto-1.7.2-multiposte.exe Windows Executable 59.6 MB
OpenConcerto-1.7.2-multiposte.tar.gz GZ File 81.9 MB
OpenConcerto-1.7.2-multiposte.zip ZIP Archive 82 MB
OpenConcerto-1.7.2-template.zip ZIP Archive 2.1 MB
OpenConcerto-1.7.2.sql.zip ZIP Archive 751.9 KB
OpenConcerto-monoposte-1.7.0.dmg DMG File 139 MB
OpenConcerto-multiposte-1.7.0.dmg DMG File 138.7 MB
index.php PHP Script 5.3 KB
openconcerto-1.7.0.deb DEB File 70.5 MB
openconcerto-1.7.1.deb DEB File 78.1 MB
openconcerto-1.7.2.deb DEB File 82 MB
org.openconcerto.modules.badge-1.1.jar JAR File 51.9 KB
org.openconcerto.modules.common.batchprocessing-1.0.jar JAR File 46.2 KB
org.openconcerto.modules.common.http-1.0.jar JAR File 827.8 KB
org.openconcerto.modules.common.soap-1.0.jar JAR File 1.8 MB
org.openconcerto.modules.contract-1.0.jar JAR File 101.2 KB
org.openconcerto.modules.customerrelationship.call.ovh-1.0.jar JAR File 53.4 KB
org.openconcerto.modules.customerrelationship.lead-1.1.jar JAR File 99.9 KB
org.openconcerto.modules.customersupport-1.0.jar JAR File 45.8 KB
org.openconcerto.modules.extensionbuilder-1.1.jar JAR File 256.7 KB
org.openconcerto.modules.humanresources.travel.expense-1.0.jar JAR File 12.6 KB
org.openconcerto.modules.importer.product-1.0.jar JAR File 69.6 KB
org.openconcerto.modules.label-1.0.jar JAR File 897.1 KB
org.openconcerto.modules.ocr-1.0.jar JAR File 685.7 KB
org.openconcerto.modules.operation-1.0.jar JAR File 173.5 KB
org.openconcerto.modules.project-1.0.jar JAR File 132.6 KB
org.openconcerto.modules.reports.olap-1.2.jar JAR File 4.5 MB
org.openconcerto.modules.subscription-1.0.jar JAR File 43.5 KB
org.openconcerto.modules.supplychain.invoice.importer-1.0.jar JAR File 62.9 KB
org.openconcerto.modules.timetracking-1.0.jar JAR File 510.7 KB
org.openconcerto.modules.tva-1.0.jar JAR File 65.5 KB
org.openconcerto.modules.virementsepa-1.0.jar JAR File 49.7 KB